Phụ nữ người ta biết hết đó nhé, mấy anh đúng thì nhận sai cũng nhận đi! :))