Đến phụ nữ chúng tôi còn không hiểu được chúng tôi, thì các ông làm sao mà hiểu được ????